Skip to main content

Hofstad Mediation staat voor effectieve conflicthantering

Wij bieden begeleiding in conflictoplossing en -preventie. Op onze eigen en doeltreffende manier, helpen wij u bij het vinden van een duurzame oplossing: heldere afspraken die kunnen rekenen op een optimaal draagvlak. 
Hofstad Mediation kan u helpen conflicten tijdig en effectief aan te pakken, ook met online middelen. Aarzelt u niet contact op te nemen voor meer informatie.  

Diensten

Mediation

Mediation is een methode van conflicthantering die met name geschikt is in situaties waarin u er aan hecht tot een goede oplossing te komen. Dat kan zijn omdat u nog met de ander verder wilt of moet, of omdat u juist goede afspraken wilt maken om uit elkaar te gaan. U kunt hier meer lezen over mediation.
Wij bieden begeleiding in zakelijke conflicten, conflicten op de werkvloer (arbeidsconflicten, of onenigheid tussen afdelingen of bestuurslagen), tussen en met ondernemingen en (overheids-)instanties, en tussen burgers onderling. Daarnaast zijn wij ervaren in groepsmediations, waarbij meer partijen zijn betrokken. De ervaring leert dat groepsmediations het best verlopen als die worden begeleid door twee mediatiors, in zogenaamde co-mediation.  

Gespreksbegeleiding

Als het doel juist is een conflict te voorkomen, kan een goede gespreksbegeleiding cruciaal zijn. Dit geldt met name ingeval meer partijen betrokken bij een kwestie en de oplossing daarvan. Die partijen hebben doorgaans verschillende wensen en andersoortige belangen. U kunt bijvoorbeeld denken aan kwesties die verband houden met de leefomgeving, heikele onderwerpen op de agenda van een ondernemingsraad en/of een bestuur, of terugkerende problemen waar een vereniging van eigenaren of bewonerscommissie afspraken over wil maken. 
Wij zijn getrainde gespreksbegeleiders. Zij helpen de juiste onderwerpen op tafel te krijgen, en bij het ontwerp van een duurzame oplossing die zo breed mogelijk wordt gedragen.   

Training

Wij geven trainingen op het gebied van conflictdiagnose en -hantering in de werksituatie. In deze training krijgt u een beter beeld van aanwezige spanningen, potentiële en sluimerende conflicten. U krijgt concrete, wetenschappelijk onderbouwde handvatten aangereikt om zaken bespreekbaar te maken en op te lossen. Hiermee wordt de samenwerking hersteld en versterkt, en vermindert de uitval. 

Wie zijn wij?

HENNEKE BRINK is een denker. Een onderzoekende, slimme mediator die op zoek gaat naar wat echt speelt. Ze wil de essentie van het conflict begrijpen en wat het voor partijen betekent. Ze is gedreven door het inzicht dat een procedure bij de rechter maar zelden brengt wat nodig is. Conflicten worden niet opgelost maar plegen juist te escaleren, en de uitspraak gaat in de eerste plaats over abstracte rechtsregels in plaats van wat partijen echt wensen of nodig hebben. In mediation helpt Henneke duidelijk te krijgen waar het echt om gaat, en een oplossing te vinden die daar optimaal bij aansluit.  

Naast MfN registermediator is Henneke ook volledig gecertificeerd extern vertrouwenspersoon, gastdocent aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, en redacteur van het Tijdschrift Conflicthantering. Zij is opgeleid als jurist en werkte lange tijd als advocaat, met name in het bestuursrecht. Zij publiceert regelmatig in vakliteratuur.

HARMANNA VAN DALEN is een pionier die een fikse confrontatie niet uit de weg gaat. Waar samenwerking vastloopt lukt het haar het speelveld te vergroten. Dit helpt mensen in beweging te krijgen.  Ze toont initiatief, is creatief in het vinden van oplossingen, pragmatisch en geeft niet op. Zo weet ze betrokkenheid en draagvlak te creëren, en weerstand om te buigen in positieve acties. 

Harmanna is een stevige, gedreven en energieke gespreksbegeleider/mediator met een achtergrond in verandermanagement. Doordat ze verschillende rollen heeft vervuld op alle niveaus kan ze zich goed verplaatsen in de dynamiek binnen teams. Ze heeft veel en bijzondere ervaring met conflicten tussen bewoners, corporaties en verenigingen van eigenaren. Naast haar werkzaamheden als registermediator, is zij extern klachtbehandelaar bij de gemeente Hoeksche Waard.

Henneke weet met haar open houding en haar humor mensen op hun gemak te stellen. Ze geeft op een ontspannen wijze partijen de gelegenheid hun kant van de situatie toe te lichten. Doordat ze het conflict zelf ook wil begrijpen, stelt ze de juiste vragen zonder het stuur over te nemen. Dit helpt partijen te zien wat hen verdeeld houdt. Henneke helpt actief de gemeenschappelijkheid te vinden in de wederzijdse belangen. Daarmee ontstaat ruimte voor partijen om samen te zoeken naar werkbare oplossingen.

Harmanna is een echt natuurtalent. Ze luistert en hoort als geen ander, en voelt feilloos aan wat er daadwerkelijk aan de hand is, en wat er voor partijen op het spel staat. Met haar warme persoonlijkheid, haar oprechte betrokkenheid en haar respectvolle, zorgvuldige en heldere benadering, brengt ze lucht en beweging in de meest complexe problemen.

Tarieven

Wij hanteren een uurtarief van €220,= (ex btw). Eventuele reiskosten en kosten van de huur van een gespreksruimte zijn niet inbegrepen in dit bedrag.
Een mediationbijeenkomst duurt doorgaans anderhalf tot twee uur. In het begin van de mediation wordt met u besproken hoeveel bijeenkomsten er naar verwachting nodig zullen zijn. De ervaring leert dat met twee tot vier bijeenkomsten meestal een oplossing kan worden gevonden. Wij streven er uiteraard naar het mediationtraject zo kort mogelijk te laten duren. 
Soms kan het verstandig zijn u te laten begeleiden door twee mediators, in een zogenaamde co-mediation. Dit geldt met name voor mediations waar meer partijen bij zijn betrokken. Voor co-mediation hanteren wij een uurtarief van €375,= (ex btw)
Meestal worden de kosten van de mediation door de betrokken partijen gedeeld, maar het staat u vrij daar andere afspraken over te maken. Als het gaat over een arbeidsconflict worden de kosten regelmatig betaald door de werkgever. In conflicten met de overheid is het gebruikelijk dat de overheidsinstantie die voor zijn rekening neemt. 
Veel rechtsbijstandsverzekeringen vergoeden de kosten van mediation. Wij adviseren u hiernaar te informeren bij uw rechtsbijstandsverzekeraar. 

Over mediation

Mediation is een methode van conflictbeslechting. Een geslaagde mediation resulteert in een duurzame oplossing waar zowel u als de ander zich goed in kunnen vinden. U bepaalt zelf welke afspraken het best passen bij uw wensen en belangen. Het proces is vrijwillig, vertrouwelijk,  flexibel, biedt ruimte voor creativiteit en kan snel verlopen. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Met mediation kunt u de stress, tijd en kosten van een gerechtelijke procedure besparen en behoudt u mogelijk ook de goede relatie.

Wanneer mediation?

Mediation is bij uitstek geschikt in situaties waarin u nog met de ander verder moet of wilt, maar dat dreigt mis te lopen. Maar ook als u juist niet met elkaar verder wilt, zult u er vaak beiden bij zijn gebaat als de beëindiging van de zakelijke of persoonlijke relatie in goed overleg wordt geregeld. U kunt bijvoorbeeld denken aan een situatie waarin een werknemer zich steeds vaker ziek meldt, een vaste afnemer weigert een rekening te betalen, burgers zich verzetten tegen de wijziging van een bestemmingsplan, of binnen een VVE de meningen over het benodigde onderhoud zijn verdeeld.  

het mediationproces

De gemaakte afspraken worden doorgaans vastgelegd in een vaststellingovereenkomst. Als het belangrijk is dat de afspraken gemakkelijk in rechte afdwingbaar zijn kunnen die ook worden opgenomen in een notariële akte. De overeenkomst krijgt daarmee dezelfde kracht als een rechterlijke uitspraak.  

De mediators van Hofstad Mediation zijn aangesloten bij de MfN. Zij werken volgens het MfN-mediation reglement tenzij partijen daar van af wensen te wijken. Zij houden zich aan de MfN-gedragsregels voor mediators. Het reglement en de gedragsregels zullen u worden toegestuurd en zijn terug te vinden op de website van de MfN.

Contact

Hofstad Mediation

Mail voor vragen of een
kennismakingsgesprek:
info@hofstadmediation.nl

Harmanna van Dalen

Mediator
M:  +31 6 48793949
E:  hvandalen@hofstadmediation.nl

Henneke Brink

Mediator
M:  +31 6 54283176 
E:  hbrink@hofstadmediation.nl

“Let’s not do it your way or my way; let’s do it our way.”