Uw ot

Over mediation

Mediation is een methode van conflictbeslechting. Een geslaagde mediation resulteert in een duurzame oplossing waar zowel u als de ander zich goed in kunnen vinden. U bepaalt zelf welke afspraken het best passen bij uw wensen en belangen. Het proces is vrijwillig, vertrouwelijk,  flexibel, biedt ruimte voor creativiteit en kan snel verlopen. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Met mediation kunt u de stress, tijd en kosten van een gerechtelijke procedure besparen en behoudt u mogelijk ook de goede relatie.

Wanneer mediation?

Mediation is bij uitstek geschikt in situaties waarin u nog met de ander verder moet of wilt, maar dat dreigt mis te lopen. Maar ook als u juist niet met elkaar verder wilt, zult u er vaak beiden bij zijn gebaat als de beëindiging van de zakelijke of persoonlijke relatie in goed overleg wordt geregeld. U kunt bijvoorbeeld denken aan een situatie waarin een werknemer zich steeds vaker ziek meldt, een vaste afnemer weigert een rekening te betalen, burgers zich verzetten tegen de wijziging van een bestemmingsplan, of binnen een VVE de meningen over het benodigde onderhoud zijn verdeeld.  

Hoe verloopt een mediation?

De mediator maakt met alle betrokkenen eerst een afspraak voor een individueel intake gesprekintakegesprek. Vervolgens wordt gezocht naar een datum voor het eerste gezamenlijke mediationgesprek. Dit vindt plaats op een geschikte en bij voorkeur ‘neutrale’ locatie. Aan de mediationtafel krijgt u beiden gelegenheid uw verhaal te doen, en te luisteren naar dat van de ander. Met behulp van de mediator wordt duidelijk waar het echt om gaat, en worden alle belangen in kaart gebracht. Zo ontstaat ruimte om te zoeken naar een creatieve oplossing waar u beiden achter staat. 

De gemaakte afspraken worden doorgaans vastgelegd in een vaststellingovereenkomst. Als het belangrijk is dat de afspraken gemakkelijk in rechte afdwingbaar zijn kunnen die ook worden opgenomen in een notariële akte. De overeenkomst krijgt daarmee dezelfde kracht als een rechterlijke uitspraak.  

Mediationreglement, gedragsregels en privacy

De mediators van Hofstad Mediation zijn aangesloten bij de MfN. Zij werken volgens het MfN-mediation reglement tenzij partijen daar van af wensen te wijken. Zij houden zich aan de MfN-gedragsregels voor mediators. Het reglement en de gedragsregels zullen u worden toegestuurd en zijn terug te vinden op de website van de MfN: https://mfnregister.nl/


Onze privacyverklaring kunt u hier inzien.